હું ભગવાનનો, ભગવાન મારા આ ભાવનાથી જીવાય તો નિશ્ચિંતતા, શુભવિચાર, સંપ-સુહૃદભાવ-એકતાનો મહારાજ તમને અનુભવ કરાવે. - પ.પૂ. હરિપ્રસાદસ્વામીજી

Publication

Weekly Prasang

In order that the journey of our soul marches up towards the Lord, Lord Swaminarayan blessed us that He will remain manifested through such a Saint who is devoid of Fame, Wealth and Women till the Sun and the Moon last.

read more... English | Gujlish | Gujarati